DNVs Pensjonistforening

Veracity - Mikkel Skou 2024-01-23

Veracity – for a trusted and connected industry digitalization

Mikkel Skou 23. januar 2024

Trolig var de 62 fremmøtte vitebegjærlige DNV-pensjonistene med følge lite kjent med de tjenestene Mikkel Skou skulle presentere på Veritassenteret:

For a trusted and connected industry digitalization - how Veracity by DNV supports decarbonization of Shipping; Application of «Big Data» and AI

En økende grad av digitalisering innenfor industrien krever tillit til data og til utvekslingen av data mellom forskjellige datakilder. Samtidig har større forventninger blant interessenter, mer komplekse juridiske utfordringer, en voksende viktighet av kunstig intelligens (KI) og et tiltagende samarbeid mellom selskaper ført til at dette behovet stadig vokser. Veracity er en tjeneste som håndterer disse utfordringene og som har vært i markedet siden 2017.

Veracity er DNVs uavhengige dataplattform som gjør det mulig for brukere å ta kontroll og få økt verdi av dataene sine i maritim- og energi-sektoren. Videre bidrar Veracity til å optimalisere virksomheten med sikker datadeling. Målet er å hjelpe bedrifter med å utnytte verifiserte data for beslutningstaking, kontrakt, avtaler, maskinlæring og mer.

Kostnader relatert til utslipp av karbon styrker behovet for pålitelige data innenfor den maritime verdikjeden. EU-krav til reduksjon i utslipp fra maritim transport øker også behovet for å kunne rapportere verifiserte utslippsdata for aktører som rederier, skipsoperatører og lasteeiere.

Veracity er en sikker data- og teknologiplattform som er laget av DNV og partnere. Drivstofforbruk og utslipp kan beregnes for hele verdensflåten basert på verifiserte driftsdata for mer enn 11 000 fartøy. De samme dataene kan for eksempel brukes til utslippsrapportering og danne grunnlag for en reduksjon i utslipp.

Bakgrunnen for Kystverkets verktøy AISyRisk for beregning av risiko for hendelser langs norskekysten er Veracity-plattformen som inneholder alle dataene og beregningsalgoritmene. Ved å kombinere data fra Automatic Identification System (AIS) med tekniske fartøysdata – som motorkraft, fart, skipsdesign, konfigurasjon og tonnasje kan en beregne drivstofforbruk, utslipp og operasjonelle egenskaper for reiser for pålitelig karboninnsikt.

Veracity-teknologien benyttes til å gjøre daglige risikoberegninger for hendelser som skipskollisjoner, grunnstøting eller værrelaterte ulykker langs norskekysten. (Vis AISyRisk >>)

Videre kan verktøyet benyttes til å beregne miljøkonsekvenser av oljeutslippshendelser. Ved hjelp av oljevernmodellering kan det gjøres risikoberegninger med data for kystøkosystem, marint liv, sjøfuglarter, holmer og skjær. Ved hjelp av dette kan egnet oljevernutstyr plasseres strategisk langs kysten, og scenarioanalyser kan raskt tas i bruk ved et eventuelt oljeutslipp, slik at avgrensende tiltak kan settes inn raskt og effektivt.

Innenfor produksjon av vind- og sol-energi er en avhengig av robuste plattformer for dataadministrasjon og integrasjon somspiller en sentral rolle i å øke driftssikkerheten og til å optimalisere ytelsen.

Bransjedata kan foredles, kvalitetssikres, deles, brukes og gjenbrukes til ulike formål – fra ytelsesrapportering til å kvalitetssikre produksjonsdataene, slik at en trygt kan bruke dem til finansiering, benchmarking og optimalisering.

Det var nok flere som gikk til kantinen for en bedre lunsj med tanker om at disse tjenestene ligger noe utenfor de fagområder en var fortrolig med fra sin tid som DNV-ansatt. Men at det er hyggelig og spennende å erfare at denne gamle bedriften som i år har 160-årsjubileum fortsatt er i fronten av teknikutvikling og finner kreative løsninger på nye behov hos kundene.

>> Fremvisningen kan sees her